Tedx Białystok Tedx Białystok

UWAGA!
WAŻNA INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Na podstawie art. 13 RODO (czyli: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

 1. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ściśle z organizacją TEDx BIAŁYSTOK, w szczególności:
  1. a) w celu identyfikacji uczestników, potwierdzenia ich uczestnictwa w wydarzeniu, komunikowaniu istotnych kwestii dotyczących Konferencji
  2. b) w związku z rejestrowaniem i publikowaniem zdjęć oraz filmów promujących wydarzenie (z wykorzystanie wizerunku uczestników, za ich zgodą)
  3. c) do celów badawczo – ewaluacyjnych, w związku z przeprowadzaniem ankiety wśród uczestników po evencie
  4. d) do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów)
  5. e) w celach marketingowych, na podstawie udzielonej zgody uczestnika
 2. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z realizacją Konferencji, w celach służących należytemu wykonania usług, na podstawie wyraźnego polecenia Organizatora i zgodnie z przepisami prawa. Odbiorcą danych jest też licencjodawca, który zbiera ankiety uczestników zawierające ich adres e-mail.
 3. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupelniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Organizatorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
 4. Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać kontaktując się pisemnie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody
 5. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Organizator wydarzenia: Fundacja Tworzywa, z siedzibą: ul. Kodeksu Supraskiego 21, 16-030 Supraśl